Verkoop en leveringsvoorwaarden van Fa.Maree, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 17129674

1.Offertes

Alle offertes zijn geheel vrijblijvende.Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft Maree het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Opdracht

Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling of telefonisch of via internet wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer.
De meerdere kosten van wijziging, waaronder ook alle verzendkosten, komen geheel voor rekening van de afnemer.

 

 1. Wijziging/annulering

A, Bij wijziging of annulering van de overeenkomst kunnen reeds geleverde goederen, voor zover het om hygiëne-artikelen gaat, niet worden teruggenomen.
Verrekeningen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde omstandigheden kunnen dan ook niet plaatsvinden.
B.Maree behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.

 

 1. Levering, verpakking en verzending
 2. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Maree wordt geleverd.
  B .Opgegeven leveringstijden zijn indicatief en derhalve niet bindend.
  De levering kan in gedeelten geschieden.Een ander overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
  De afnemer kan kan geen rechten ontlenen aan een afwijkende leveringstijd of datum.
  C. Verzending geschiedt in een deugdelijke verpakking.De verzendkosten zijn onder de op de prijslijsten vermelde voorwaarden voor rekening van de koper.
  (de voorwaarden worden steeds vermeld op prijslijsten)
  D. Indien de afnemer weigert de goederen af te nemen, speciaal wanneer het gaat om voor de afnemer vervaardigde niet-standaard produkten, heeft Maree zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht op volledige schadeloosstelling.
  Maree heeft te alle tijden het recht van de afnemer te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan de verplichtingen.Maree heeft het recht de leveringen op te schorten zolang de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds eerder gedane leveringen.

 

5.Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang geen volledige betaling van de door Maree geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen het eigendom van Maree.
  B.Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub C. bepaalde.
  C. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
  D. Indiende afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Maree tekort schiet of dat er een goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekort schieten, is Maree gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.
  Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

 

 1. Overmacht
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Maree wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van beide partijen om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde.
  B. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Maree om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Maree is geannuleerd.

 

 1. Betalingen
 2. De overeengekomen prijs is, behoudens voor particulieren, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
  B. Maree is gerechtigd prijsverhogingen zonder voorafgaande kennisgeving door te berekenen.Indien de prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt, heeft de afnener het recht de overeenkomst te ontbinden doch slechts voor dat gedeelte waarop de prijsverhoging betrekking heeft.
  C. De afnemer is verplicht het faktuurbedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de faktuur te voldoen zonder toepassing van enige korting of compensatie.
  D. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het faktuurbedrag per maand.
 3. Indien na 60 dagen na de faktuurdatum nog geen volledige betaling van het faktuurbedrag heeft plaats gevonden wordt het faktuurbedrag of het resterende gedeelte daarvan automatisch en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met € 50,- voor door Maree gemaakte en nog te maken kosten.
  Heeft betaling na 90 dagen na faktuurdatum nog niet plaatsgevonden dan is Maree gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.In dat geval en ook ingeval Maree haar vordering om welke reden dan ook eerder ter incasso uit handen moet geven komen zowel de gerechterlijke als buitengerechterlijke kosten geheel voor rekening van de afnemer.De buitengerechterlijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-.

 

 1. Reklame en Garantie
 2. Reklames dien uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Maree kenbaar te worden gemaakt.
  B. Reklames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van Maree.Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
  C. Garantieclaims zijn ter beoordeling van Maree nadat de goederen voor rekening van afnemer aan Maree zijn geretourneerd.
  Wordt de garantieclaim door Maree erkend dan worden de ter vervanging geleverde goederen zonder extra kosten aan de afnemer verzonden.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. Maree is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik repectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van door Maree geleverde goederen.
  B. Maree is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

 

 1. Geschillen

Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is
Nederlands recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de Kantonrechter dan wel door de Arrondisements-rechtbank te Den Bosch.Maree blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling ( bij hygiëne-producten ) niet verbroken is.

Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Hygiëne-artikelen ( incontinentie-artikelen zoals luiers, beschermslips etc. ) zijn verzegeld

en kunnen niet geruild of geretourneerd worden indien het zegel verbroken is.

Daar vallen ook anti-decubitus materialen onder !

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@maree.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

 

Retourneren

Speciaal voor u op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van retour of ruiling.

**

Geef bij ruiling middels een bijgevoegd briefje aan voor welk artikel het geruild moet worden.

**

Om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u voordat u iets opstuurt even contact met ons op te nemen.

Dit kunt u doen per telefoon : 0411 – 611369 of via onze info@maree.nl

Indien u e.e.a. liever middels een herroepings-formulier wilt regelen en te mailen

of per post te versturen kunt u deze hier downloaden.

 

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling fabricagefouten bevat of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@webwinkelkeur.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.