Verkoop en leveringsvoorwaarden van Fa.Maree, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 17129674

1.Offertes

Alle offertes zijn geheel vrijblijvende.Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaardt, heeft Maree het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Opdracht

Indien een order (of een wijziging daarvan) mondeling of telefonisch of via internet wordt opgegeven is het risico van de juiste uitvoering geheel voor rekening van de afnemer.
De meerdere kosten van wijziging, waaronder ook alle verzendkosten, komen geheel voor rekening van de afnemer.

3. Wijziging/annulering

A, Bij wijziging of annulering van de overeenkomst kunnen reeds geleverde goederen, voor zover het om hygiëne-artikelen gaat, niet worden teruggenomen.
Verrekeningen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde omstandigheden kunnen dan ook niet plaatsvinden.
B.Maree behoudt zich het recht voor op volledige schadevergoeding.

4. Levering, verpakking en verzending

A. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Maree wordt geleverd.
B .Opgegeven leveringstijden zijn indicatief en derhalve niet bindend.
De levering kan in gedeelten geschieden.Een ander overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
De afnemer kan kan geen rechten ontlenen aan een afwijkende leveringstijd of datum.
C. Verzending geschiedt in een deugdelijke verpakking.De verzendkosten zijn onder de op de prijslijsten vermelde voorwaarden voor rekening van de koper.
(de voorwaarden worden steeds vermeld op prijslijsten)
D. Indien de afnemer weigert de goederen af te nemen, speciaal wanneer het gaat om voor de afnemer vervaardigde niet-standaard produkten, heeft Maree zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht op volledige schadeloosstelling.
Maree heeft te alle tijden het recht van de afnemer te verlangen dat deze zekerheid stelt voor het voldoen aan de verplichtingen.Maree heeft het recht de leveringen op te schorten zolang de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot reeds eerder gedane leveringen.

5.Eigendomsvoorbehoud

A. Zolang geen volledige betaling van de door Maree geleverde goederen heeft plaatsgevonden blijven deze goederen het eigendom van Maree.
B.Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub C. bepaalde.
C. Het is de afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
D. Indiende afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Maree tekort schiet of dat er een goede grond bestaat om aan te nemen dat de afnemer in die verplichting zal tekort schieten, is Maree gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen.
Na terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten.

6. Overmacht

A. In geval van overmacht aan de zijde van Maree wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van beide partijen om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden als de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden. In dat geval zal de afnemer slechts gehouden zijn tot betaling van het reeds gepresteerde.
B. Overmacht is mede aanwezig indien de toeleverancier van Maree om welke reden dan ook de verkochte goederen dan wel de benodigde grondstoffen niet of niet tijdig heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst met Maree is geannuleerd.

7. Betalingen

A. De overeengekomen prijs is, behoudens voor particulieren, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
B. Maree is gerechtigd prijsverhogingen zonder voorafgaande kennisgeving door te berekenen.Indien de prijsverhoging meer dan tien procent bedraagt, heeft de afnener het recht de overeenkomst te ontbinden doch slechts voor dat gedeelte waarop de prijsverhoging betrekking heeft.
C. De afnemer is verplicht het faktuurbedrag binnen dertig dagen na ontvangst van de faktuur te voldoen zonder toepassing van enige korting of compensatie.
D. Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het faktuurbedrag per maand.

E. Indien na 60 dagen na de faktuurdatum nog geen volledige betaling van het faktuurbedrag heeft plaats gevonden wordt het faktuurbedrag of het resterende gedeelte daarvan automatisch en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd met € 50,- voor door Maree gemaakte en nog te maken kosten.
Heeft betaling na 90 dagen na faktuurdatum nog niet plaatsgevonden dan is Maree gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.In dat geval en ook ingeval Maree haar vordering om welke reden dan ook eerder ter incasso uit handen moet geven komen zowel de gerechterlijke als buitengerechterlijke kosten geheel voor rekening van de afnemer.De buitengerechterlijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-.

8. Reklame en Garantie

A. Reklames dien uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Maree kenbaar te worden gemaakt.
B. Reklames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij met toestemming van Maree.Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
C. Garantieclaims zijn ter beoordeling van Maree nadat de goederen voor rekening van afnemer aan Maree zijn geretourneerd.
Wordt de garantieclaim door Maree erkend dan worden de ter vervanging geleverde goederen zonder extra kosten aan de afnemer verzonden.

9. Aansprakelijkheid

A. Maree is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect en in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn of zou kunnen zijn van het gebruik repectievelijk de ongeschiktheid voor het doel waarvoor de afnemer de goederen heeft gekocht, van door Maree geleverde goederen.
B. Maree is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen welke het gevolg zijn van overmacht.

10. Geschillen

Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is
Nederlands recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen worden beslecht door de Kantonrechter dan wel door de Arrondisements-rechtbank te Den Bosch.Maree blijft echter bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@maree.nl.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Retourneren

 

Hygiëne-artikelen ( incontinentie-artikelen zoals luiers, beschermslips etc. ) zijn verzegeld

en kunnen niet geruild of geretourneerd worden indien het zegel verbroken is.

Daar vallen ook anti-decubitus materialen onder !

 

Ook speciaal voor op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van retour of ruiling.

 

**

Geef bij ruiling middels een bijgevoegd briefje aan voor welk artikel het geruild moet worden.

 

**

Om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u voordat u iets opstuurt even contact met ons op te nemen.

Dit kunt u doen per telefoon : 0411 – 611369 of via onze info@maree.nl

 

 

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@maree.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling ( bij hygiëne-producten ) niet verbroken is.

Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

Hygiëne-artikelen ( incontinentie-artikelen zoals luiers, beschermslips etc. ) zijn verzegeld

en kunnen niet geruild of geretourneerd worden indien het zegel verbroken is.

Daar vallen ook anti-decubitus materialen onder !

Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@maree.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

Retourneren

Speciaal voor u op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van retour of ruiling.

**

Geef bij ruiling middels een bijgevoegd briefje aan voor welk artikel het geruild moet worden.

**

Om e.e.a. zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u voordat u iets opstuurt even contact met ons op te nemen.

Dit kunt u doen per telefoon : 0411 – 611369 of via onze info@maree.nl

Indien u e.e.a. liever middels een herroepings-formulier wilt regelen en te mailen

of per post te versturen kunt u deze hier downloaden.

 

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling fabricagefouten bevat of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@webwinkelkeur.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Privacybeleid Maree Medical

 

https://www.maree.nl

 

Over ons privacybeleid

Maree Medical geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Maree Medical. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

Logivert

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Logivert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld.

 

Webhosting

 

Neostrada BV

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Neostrada. Neostrada verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Neostrada is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Mijn webhost

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Neostrada BV

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Neostrada BV. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Neostrada BV heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

Ingenico

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Ingenico. Ingenico verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Ingenico heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ingenico behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen Ingenico deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Ingenico ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Ingenicobewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de

onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.

 

 

Facturatie en boekhouden

 

Exact Software

 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Exact Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Exact Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Maree Medical op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Maree Medical. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Maree Medical

Ekkersrijt 1333

5692 AJ Son

Nederland

(041) 161-1369

info@maree.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

René de Ruijter

 

Maree Medical ….  Wie zijn wij ?
Maree Medical is opgestart in 1989 als Maree Handelsonderneming.
Sinds die start hebben wij voorop gelopen in de ontwikkeling en innovatie
van vooral wasbare incontinentie producten.
Op dit moment zijn wij importeur van 3 kwaliteitsmerken in incontinentie producten.
Deze merken zijn Aichner ®, Suprima® en Inotex®
In de laatste 2 jaar hebben wij ook meer aandacht besteedt aan inontinentie-producten
voor kinderen, deze zijn in onze webshop terug te vinden.
Natuurlijk blijven wij door ontwikkelen, er zullen dus ook steeds meer producten bijkomen.
Vanaf 2000 zijn wij ook op de internationale markt actief, dit doen wij primair via internet
met onze engelse webshop www.maree-medical.com , maar ook steeds meer door contacten
te leggen met buitenlandse organisaties welke onze producten weten te waarderen.
Maree Medical heeft altijd gestaan voor service en klantvriendelijkheid, dit zijn voor ons
kernwoorden die wij ook zeer serieus nemen, uw bestelling is in goede handen !
Wij leveren alleen kwaliteits materialen, vrij van milieu-belastende stoffen of zware metalen,
huidvriendelijk en soepel, welke een lange levensduur garanderen.

Our Company

Quisque eleifend orci sit amet est semper, iaculis tempor mi volutpat. Phasellus consectetur justo sed tristique molestie. Cras lectus quam, vehicula eu dictum a, sollicitudin id velit.

Slide Title

Quisque eleifend orci sit amet est semper, iaculis tempor mi volutpat. Phasellus consectetur justo sed tristique molestie. Cras lectus quam, vehicula eu dictum a, sollicitudin id velit.

Lorem Ipsum

Cras semper dictum lectus ac bibendum. Sed id massa vel lorem laoreet molestie. Nullam vulputate lacus at mauris molestie porttitor.

Lorem Ipsum

Cras semper dictum lectus ac bibendum. Sed id massa vel lorem laoreet molestie. Nullam vulputate lacus at mauris molestie porttitor.

Lorem Ipsum

Cras semper dictum lectus ac bibendum. Sed id massa vel lorem laoreet molestie. Nullam vulputate lacus at mauris molestie porttitor.
Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. Lorem Ipsum

Job Role, Company

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. Lorem Ipsum

Job Role, Company

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. Lorem Ipsum

Job Role, Company

Aenean consectetur ipsum ante, vel egestas enim tincidunt quis. Pellentesque vitae congue neque, vel mattis ante. Lorem Ipsum

Job Role, Company

Elegant Themes

Lorem Ipsum

Contact Us

test

rwerwrrrrrrwrrrrwr

 

This is the table's caption.